JU MEDICINSKA ŠKOLA U ZENICI                                                                Školska godina: ______/________

     

 

 

 

 

Ime i prezime učenika: _____________________________________           Odjeljenje: ________________

 

 

 

 

 

                                                             M  A  T  U  R  S  K  I      R  A  D 

                                                                                   iz

                                                                        Kliničke medicine I -

                                                                  Interne bolesti / Hirurgija

 

 

                                       TEMA: _______________________________________________

 

 

 

                                                                                                          Mentor: ____________________

 

 

 

                                                            Z E N I C A, ___________. godine

 

 

 

Sadržaj:

 

1. Uvod .................................................................................................. 3

2. Kako pravilno napisati maturski rad? ....................................................... ..... 4

2.1. Priprema ........................................................................................... 4

2.1.1. lzbor teme i literature ......................................................................... 4

2.1.2. Upotreba literature ............................................................................ 4

2.1.3. Struktura maturskog rada ..................................................................... 4

2.2. Pisanje rada ....................................................................................... 5

2.2.1. Kojim fontom pisati? ....................................................................... ... 5

2.2.2. Kako dodavati grafičke priloge? ......................................................... ..... 5

2.2.3. Kako se bilježe citati? .......................................................................... 6

2.2.4. Posljednja stranica ......................................................................  ...... 7

2.2.5. Stil i pravopis maturskog rada ......................................................... ....... 7

2.2.6. Pravopis i interpunkcija ....................................................................... 8

3. Odbrana maturskog rada ........................................................................... 9

LITERATURA ............................................................................................ 9

 

 

Na sljedećoj strani je uvod. Svaka nova oblast počinje na novoj strani. 

Zaključak se nalazi na kraju na zasebnoj strani. 

Obavezno treba navesti literaturu!

 

U v o d

Uvod obuhvata obično jednu do dvije stranice teksta. U njemu se precizira predmet rada tj.ističe se o čemu će se u radu pisati, objašnjava se organizaciju i plan izrade rada, npr. Od koliko se dijelova sastoji rad, koje vrste informacija sadrži (tekstualne, grafičke, statističke i sl.) i drugo. Uvod može izražavati osobni stav prema temi i razloge za izbor konkretne teme.

 

Završni ili maturski rad sastoji se od:

· naslovne stranice

· sadržaja

· uvoda

· razrade

· zaključka

· dodatka ili priloga

· bibliografije ili popisa literature

 

2. Kako pravilno napisati maturski rad?

lzrada maturskog rada sastoji se iz nekoliko etapa. Poslije izbora teme učenik na konzultacijama dobija uputstva o literatura i drugim izvorima koje može da koristi kako bi uspješno izradio maturski rad. Zatim se pristupa istraživačkom dijelu posla: prikupljanju literatura i isčitavanju tekstova kao i njihovom sistematizovanju i osmišljavanju u cjelinu. Najzad, slijedi pisanje samog rada.

 

2.1. Priprema

2.1.1. lzbor teme i literature

Učenik odabira jednu od ponuđenih tema. Učenik tada dobija potrebna obavještenja u vezi sa izborom teme i njenim sadržajem. U potrazi za literaturom, učenici se upućuju na korištenje bibliotečkih fondova. U radu mogu da se koriste i sadržaji pronađeni na internetu, u stručnim časopisima i CD-ovima.

2.1.2. Upotreba literature

Dok učenik čita literatura trebalo bi da pravi bilješke. lz literatura se ispisuje ono što se smatra potrebnim za izradu rada. Bilješke mogu biti doslovne (citati) i opisne (parafraze). Bilješke treba da budu funkcionalne: izdvajaju se samo najvažnije ideje i sudovi iz neke studije. Neophodno je da se tokom čitanja ispišu puni nazivi bibliografskih jedinica (npr. prezime i ime autora, naslov djela, izdavača, mjesto i godina izdanja, broj strane). Ako je riječ o radu objavljenom u časopisu, onda se uz ime autora navodi naziv časopisa, mjesto i godina izdanja, broj časopisa, broj sveske, broj strane. Ukoliko se koristi odrednica iz rječnika ili enciklopedije onda se navodi naslov odrednice, naziv djela, izdavač, mjesto i godina izdanja i broj strane.

2.1.3. Struktura maturskog rada

Pošto se upozna sa tekstovima i literaturom, učenik izrađuje koncept ili plan rada. Struktura maturskog rada podrazumijeva da se definiše osnovna teza i tok izlaganja (uvod – razrada – zaključak).

Uvod treba da bude funkcionalan i da podstakne zanimanje za temu kao i da predstavi plan rada i da naglasi njegovu glavnu ideju. Obrada teme je najvažniji i najduži dio rada. U ovom dijelu učenik treba da razvuče i objasni glavne ideje naznačene u uvodu, uključujući primjere i detalje koje podržavaju navedene teže. Dužina završnog dijela treba da predstavlja sumu prikazane građe. Zaključak je sinteza najvažnijih misli iz glavnog dijela rada.

Neophodno je neprestano imati na umu temu rada i zasnovati plan rada praktično, prema temi, tako da svaki element koncepta odgovara pojedinom aspektu teme. Potom učenik pokazuje svoj koncept mentoru i s njim se dogovora o konačnoj strukturi rada.

2.2. Pisanje rada

U zavisnosti od predmeta i odabrane teme, dužina otkucanog teksta treba da bude: najmanje sedam, a najviše dvadeset kucanih strana. Pri tome treba imati u vidu da broj strana nema eliminacioni karakter. Ukoliko je mentor pregledao radni materijal i odobrio kucanje rada, broj kucanih strana je tehničko pitanje.

2.2.1. Kojim fontom pisati?

Stranica mora biti formata A4, orjentacije Portrait. Svaka stranica (osim naslovne) mora biti numerisana trenutnim brojem stranica i mora imati zaglavlje i podnožje (header i footer). Sve margine treba da budu najmanje 2, a najviše 2.54 cm. Prored mora biti single. Razmak između pasusa ne smije biti veći od 6 pt. Font normalnog teksta u pasusu mora biti veličine najmanje 8, a najviše 13.

Preporučuju se fontovi, koji su staridardizovani i lako se nalaze na svim računarima a to su: Arial, Times New Roman, Courier New, Helvetica, Sans Serif, Verdana, Tahoma.

2.2.2. Kako dodavati grafičke priloge?

Ako sadržaj maturskog rada iziskuje da se dopuni i grafičkim prilozima, tada je potrebno svaku sliku obilježiti brojem i “potpisati”, to znači ispod slike napisati njeno kratko tumačenje. Kada se svaka slika numeriše (obiIježi brojem), biće lakše u tekstu da se na nju uputi napomenom “vidi sl. 1”. Prostor, koji zauzimaju slike, ne računa se u ukupnom minimalnom broju stranica maturskog rada, pa ih zato ne treba namjerno uvećavati i bespotrebno umetati jer ne utiču na ocjenu obima rada. One treba da imaju funkciju pojašnjavanja, ilustrovanja pisanoga sadržaja.

                                          Slika 1. Medicinska škola u Zenici nekada i sad

 

2.2.3. Kako se biIježe citati?

Citiranje je doslovno navođenje tuđih riječi koje se obilježava znacima navoda. Preporučuje se učenicima da citiraju samo onda kada je neophodno zadržati preciznost autorovog iskaza. Dovoljno je navesti jednu rečenicu ili dio rečenice kako bi se istakla osnovna ideja nekog autora. Svaki citat obilježava se arapskim brojem koji stoji iza završenog znaka navoda.

Ispod teksta, na svakoj strani, ili na kraju rada, daje se spisak napomena (fusnota).

"Sudbina nije stvar slučajnosti, već je stvar izbora; to nije nešto što treba čekati, već nešto što treba postići."

U napomenama se navodi tačan bibliografski podatak: ime autora, naziv djela, izdavač, godina izdanja, broj strane sa koje se preuzima citat. Fusnota je takođe obavezna i ako se ne citira doslovno, već se samo parafrazira neka ideja. Ukoliko se više puta navodi jedno djelo, mogu se uvesti skraćenice.

''Globalizacija je naziv za pretvaranje svijeta u jedinstven prostor.''

Na kraju maturskog rada učenik sastavlja spisak literature koju je koristio. Tamo će se vidjeti svi podaci o punom imenu autora, naslovu knjige, izdavaču, mjestu i godini izdanja. Stranica sa spiskom literature. Na kraju svakog rada obavezno je priložiti i spisak literature. U spisku literatura kao i u fusnotama, važno je navesti sve podatke o djelu. U spisku literatura knjige se navode abecednim redom po prezimenu autora bez oznake stranica, a u fusnotama prema brojevima (onim redom kojim su označavane u tekstu) i sa obaveznom naznakom broja stranice sa koje se citira. Navodi se (odvojeno zarezima): prezime, ime, naziv djela (pisano kurzivom), mjesto izdanja, ime izdavača, godina izdanja.

Koristi li se kao jedan od izvora i Internet, svakako je potrebno navesti tačnu Internet adresu (do link) sa koga je sadržaj preuzet. Nije dovoljno napisati samo “Internet” ili samo navesti ime pretraživača pomoću koga je sadržaj pronađen, npr. www.google.com. Sadržaj pronađen na internetu navodi se na sljedeći način. Kao osnovni link navodi se adresa početne stranice (home page) na kojoj je pronađen sadržaj, a u zagradi se navodi cio link kako bi onome ko će koristiti izvore iz napisanog maturskog rada bilo olakšano i ubrzano traženje). Ako je poznat autor teksta koji se preuzima s interneta, svakako se navodi i ime autora kao i datum kada je taj tekst bio dostupan na toj internet stranici! Primjer navođenja sadržaja pronađenog na web stranicama Filozofskoga fakultetahttp://www.ff.unsa.ba/, (http://www.ff.unsa.ba/literatura.php), mart, 2008.

2.2.4. Posljednja stranica

Na posljednjoj stranici rada (ne računajući stranicu korica) ostavlja se prostor u koji će se upisati datum predaje rada, datum odbrane rada, mentorov kratak komentar rada, kao i ocjena. Primjer posljednje stranice nalazi se na kraju ovog teksta.

2.2.5. Stil i pravopis maturskog rada

Stil maturskog rada treba da bude jasan, logičan i ujednačen. Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice, a rečenice u pasuse. Jedan pasus izlaže jednu ideju, pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao cjelina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. Red treba da bude pisan jezikom primjerenim naučnoistraživačkom radu. To znači da u pisanom jeziku se ne upotrebljavaju dijalektizmi, lokalizmi, arhaizmi, varvarizmi, kolokvijalizmi, sleng. Također se treba kloniti i esejističkog stila. Obradi teme treba prići kritički i polemički, a ton i rječnik treba da bude formalni, odmjereni i objektivni.

2.2.6. Pravopis i interpunkcija

Pri pisanju rada treba da se redovno provjerava pravopis i interpunkija. Greške u kucanju takođe se moraju ispravljati, pa je neophodno savjesno i brižljivo pregledati i popraviti tekst maturskog rada. Zato je važna postupnost pisanja? Preporučuje s da se učenik redovno savjetuje sa svojim mentorom, da mu postupno predaje manje dijelove napisanog rada koje će on pregledati, ispraviti i sa učenikom prakomentarisati. Tako se neće dogoditi da se preda rad koji je možda pun grešaka, kome je tema nedoslijedno obrađena ili čak promašena.

 

Odbrana maturskog rada

Maturski rad usmeno se brani pred tročlanom komisijom. Odbrana rada traje otprilike petnaest minuta. Od kandidata se očekuje da pokaže samostalno vladanje obrađenom temom, da odgovori na pitanja ispitivača i da samostalno predstavi osnovne teze svoga rada. Na kraju odbrane maturskog rada ocjena se saopštava kandidatu.

 

LITERATURA

(primjer popisa literature)

S.Alagić. Relacione baze podataka, Svjetlost, Sarajevo, 1984.

Gordana Pavlović-Lažetić. Osnove relacionih baza podataka, II izdanje, Matematički fakultet, Beograd, 2000.

Šicel, Miroslav. Hrvatska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1982.

Chevalier, Jean. Gheerbrant, Alain. Rječnik simbola, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1983.

Čaplar, Alan. Bogatstvo razasuto Velebitom // Meridijani, 2006. (XL), 102, str. 24 – 30.

www.wikipedia.org (http://bs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Detna_strana), 9.12.2005.

 

ZADNJA STRANICA MATURKOG RADA (obavezan izgled)

 

KOMENTAR NA RAD: ________________________________________________________________________________________

 

PITANJA NA USMENOJ ODBRANI RADA:

1. _______________________________________________________________________________________________________?

2. _______________________________________________________________________________________________________?

3. _______________________________________________________________________________________________________?

 

OCJENA PISANOG MATURSKOG RADA:   _________________ ( __ )

OCJENA USMENE ODBRANE RADA:         _________________ ( __ )

KONAČNA OCJENA IZ MATURSKOG RADA: _________________ ( __ )

 

Članovi Komisije:

1. _______________________ (Predsjednik komisije)

2. _______________________ (Ispitivač/Mentor)

3. _______________________ (Član komisije)

Developed in conjunction with Ext-Joom.com